PAKIETY / ON-LINE SKLEP Live kamera Restauracja
img

WARUNKI REZERWACJI

SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

 

 1. Dokonywanie rezerwacji pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym “KOLEJARZ” w Ustroniu przy ulicy Stromej 2 (dalej zwanym “Ośrodkiem”) klient może rozpocząć poprzez:

 

a) telefoniczne zamówienie pobytu w Ośrodku pod warunkiem, że zamówienie pobytu zostanie potwierdzone przez klienta korespondencją e-mail wysłaną do Ośrodka w tym samym dniu co dokonane telefoniczne zamówienie, lub

b) wysłanie zamówienia przez Klienta do Ośrodka na pobyt w formie pisemnej (list, przesyłka kurierska), lub

c) wysłanie zamówienia w formie elektronicznej (e-mail), lub

d) pisemne dokonanie rezerwacji w Ośrodku.

 

 1. Po rozpoczęciu rezerwacji przez klienta zgodnie z treścią pkt.1 powyżej, Ośrodek prześle pocztą elektroniczną (e-mail) na wskazany przez klienta adres e-mail albo pisemnie (listem lub pocztą kurierską) na podany przez klienta adres pocztowy, dokument będący potwierdzeniem dokonanej rezerwacji (dalej zwany “Potwierdzeniem”).
 2. Rezerwacja jest dokonana jeśli klient otrzymał Potwierdzenie z Ośrodka.
 3. Warunkiem koniecznym dla otrzymania przez klienta Potwierdzenia jest uiszczenie przez klienta wpłaty w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu. Wpłata, o której mowa w zdaniu poprzednim niniejszego punktu, pełni funkcję zadatku w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego.
 4. Zadatek, o którym mowa w pkt.4 powyżej, winien być wpłacony przez klienta na konto Ośrodka w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej. Klient ponosi własne koszty dokonywanej wpłaty, np. klienta obciążają koszty przelewu bankowego.
 5. Zadatek, o którym mowa w pkt.4 powyżej, winien być wpłacony w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji przez klienta w sposób opisany w pkt.1 powyżej lub w dłuższym terminie określonym w Potwierdzeniu.
 6. Za datę dokonania wpłaty zadatku, o którym mowa w pkt.4 powyżej, uznaje się datę uznania rachunku bankowego Ośrodka.
 7. Numer rachunku bankowego Ośrodka: PKO S.A. : 44 1240 4357 1111 0010 9663 2997 (OBIEGŁO KOLEJARZ | 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 20/U11 NIP: 8822121886). W temacie poproszę umieścić dane osobowe i termin pobytu.
 8. Brak dokonania wpłaty zgodnie z treścią pkt.4, pkt.5, pkt.6 I pkt.7 powyżej, skutkuje brakiem rezerwacji pobytu w Ośrodku.
 9. Klient jest zobowiązany zapłacić za cały zarezerwowany pobyt pozostałą kwotę w dniu zakwaterowania w Ośrodku, zgodnie z ceną zawartą w Potwierdzeniu.

 

ANULOWANIE REZERWACJI

 

 1. Rezygnacja (zwana dalej “Rezygnacją”) z pobytu w Ośrodku przez klienta jest możliwa wyłącznie poprzez wysłanie poczty elektronicznej (e-mail) lub w formie pisemnej (list lub przesyłka kurierska) lub osobiście, na piśmie w Ośrodku.
 2. Za datę dokonania Rezygnacji przyjmuje się datę dotarcia Rezygnacji do Ośrodka.
 3. Rezygnacja dokonana na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu klienta w Ośrodku uprawnia klienta do otrzymania zwrotu całości wpłaconego zadatku, o którym to zadatku mowa jest w pkt.I.4 powyżej.
 4. Rezygnacja dokonana pomiędzy 14-tym a 7-mym dniem licząc od planowanego terminu rozpoczęcia pobytu klienta w Ośrodku, uprawnia Ośrodek do zatrzymania 50% zadatku wpłaconego przez klienta zgodnie z pkt.I.4 powyżej, a pozostałe 50% tego zadatku Ośrodek zwróci klientowi.
 5. Rezygnacja dokonana na mniej niż 7 dni licząc od planowanego terminu rozpoczęcia pobytu klienta w Ośrodku, uprawnia Ośrodek do zatrzymania 100% zadatku wpłaconego przez klienta zgodnie z pkt.I.4 powyżej.
 6. Każde skrócenie przez klienta pobytu w Ośrodku po rozpoczęciu pobytu skutkuje koniecznością zapłaty za całość pobytu zgodnie z okresem pobytu określonym w Potwierdzeniu.
 7. Za Rezygnację przez klienta z winy Ośrodka, klient nie ponosi żadnych negatywnych skutków i jest uprawniony do otrzymania zwrotu 100% zadatku, o którym mowa w pkt.I.4 powyżej.
 8. W wypadku skrócenia pobytu przez klienta z winy Ośrodka, klient nie jest zobowiązany zapłacić za niewykorzystany okres pobytu w Ośrodku.
 9. Klient nie jest uprawniony do zmiany warunków pobytu określonych w Potwierdzeniu, chyba że Ośrodek na taka zmianę wyrazi zgodę.
 10. Jeśli klient nie dokonał Rezygnacji i jednocześnie nie wykorzystał noclegu w Ośrodku bez winy Ośrodka, Ośrodek jest uprawniony do żądania od klienta zapłaty za całość zarezerwowanego pobytu w Ośrodku, zgodnie z treścią Potwierdzenia.
 11. Ośrodek jest uprawniony do obciążenia karty kredytowej/debetowej klienta, zgodnie z treścią pkt.10 powyżej, jeśli klient dokonał zapłaty zadatku, o którym mowa w pkt.I.4, kartą kredytową/debetową.